โครงการ

2555

ติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน รวมถึงการ ทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณ

ให้ Ericsson (Thailand)

RAY TEL CO.,LTD.