บริการ

บริหารโครงการ

ระบบการสื่อสารและเครือข่าย

           - ติดตั้งสถานีฐาน

           - ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม

           - สร้างระบบโครงข่ายสายนำ                        สัญญาณ

ระบบรักษาความปลอดภัย

            - กล้องวงจรปิด